Privacystatement

Deze privacyverklaring betreft de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van alle soorten van informatie (websites, boeken, whitepapers en overige media en publicaties) van het ICT informatiecentrum.

Het ICT informatiecentrum vindt het belangrijk dat haar dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan daarom discreet en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en wij zorgen ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Met persoonsgegevens bedoelen wij informatie die direct of indirect te herleiden is naar een individu, zonder dat de naam van dat individu bekend hoeft te zijn. Het is mogelijk dat wij deze privacyverklaring aanpassen als nieuwe ontwikkelingen daar om vragen. Voor vragen of klachten over uw privacy kunt u contact opnemen met het ICT informatiecentrum, telefoon 030 227 2120 of privacy@ictinformatiecentrum.nl.

Verwerking
Voor de verwerking van uw gegevens is het ICT informatiecentrum verantwoordelijk. Wij stellen vast hoe en welke gegevens van u verwerkt worden, voor welke doeleinden en hoe lang. Wij verwerken uw gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor één of meer specifieke doeleinden. We zullen uw gegevens nooit leveren aan derden, tenzij u met het leveren daarvan akkoord bent en dit noodzakelijk is voor het leveren van de door u gevraagde informatie.

U verstrekt bedrijfs- en persoonsgegevens voor het aanvragen van informatie in de vorm van boeken, whitepapers, boxen en nieuwsbrieven, het verkrijgen van antwoorden, het geven van een reactie, het aanvragen van advies of contact over andere onderwerpen. Met het verstrekken van deze gegevens en uw akkoord op het gebruik daarvan, geeft u het ICT informatiecentrum toestemming hiervan gebruik te maken voor de afhandeling van de betreffende verzoeken en de nazorg daarvoor. De afhandeling bestaat uit het zo nodig bij u controleren van de aanvraag en de toezending van of het toegang geven tot de gevraagde informatie. Nazorg bestaat uit het u incidenteel op een later moment per e-mail informeren over relevante informatie die aanvullend is op het thema van de informatie betreffende uw eerdere verzoek. U heeft ieder moment het recht om iedere vorm van communicatie van het ICT informatiecentrum die gebruik maakt van uw persoonsgegevens te stoppen en gegeven toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken.

Bescherming en beveiliging
Het ICT informatiecentrum heeft verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn en blijven. Bij de beveiliging van uw gegevens houden wij rekening met de eventuele verwerkingsrisico’s van uw gegevens, bijvoorbeeld wanneer deze verloren gaan of onrechtmatig worden gebruikt. Beveiligingsmaatregelen bestaan onder andere uit:

– Onze websites worden regelmatig voorzien van automatische veiligheidsscans.
– Communicatie via de website of e-mail vindt versleuteld en veilig plaats.
– Er vindt controle plaats op inbraakpogingen. Kwetsbaarheden worden gerepareerd.
– Er wordt gebruik gemaakt van de laatste technologieën en software.
– Gegevens worden veilig en gecontroleerd van het ene naar het andere systeem gezonden.
– Onze systemen zijn beschermd tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software.
– Alleen medewerkers van het ICT informatiecentrum kunnen gebruik maken van uw gegevens.

Op de websites van het ICT informatiecentrum vindt u links naar websites van andere partijen, zoals kennispartners, informatiepartners, vermelde bedrijven en adverteerders. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens via deze websites. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.

Wanneer er sprake is van een beveiligingsincident, denk aan diefstal van een laptop of een hack in onze systemen, reageert het ICT informatiecentrum hier direct op. Wij onderzoeken of het om een beveiligingslek (zwakke plek in onze beveiliging) of een datalek (verlies of onrechtmatige verwerking van uw gegevens) gaat. Wij zullen beveiligings- en datalekken zo snel mogelijk dichten. Bij een datalek schakelen we binnen 72 uur de Autoriteit Persoonsgegevens in, tenzij het onwaarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor uw privacy.

U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die het ICT informatiecentrum van u bewaart. Op uw verzoek worden deze verwijderd uit onze bestanden. Het ICT informatiecentrum maakt gebruik van beveiligde omgevingen voor dataopslag, waarvan het beheer wordt uitgevoerd door externe specialisten. Ook zij zijn gebonden aan de wet- en regelgeving omtrent de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens.

Hoewel het ICT informatiecentrum vanwege haar omvang daartoe niet verplicht is, hebben wij een functionaris voor gegevensbescherming benoemd. De werkzaamheden van deze functionaris bestaan onder andere uit toezicht houden, vragen en klachten afhandelen en adviseren over de beveiliging en verwerking van uw gegevens. U kunt deze functionaris bereiken op privacy@themiek.nl.

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens komen, zonder dat u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, nooit ter inzage van derden. In die gevallen dat het voor het uitvoeren van uw informatieverzoek noodzakelijk is uw aanvraag te delen met derden, zoals het geval is bij informatie over oplossingen die rechtstreeks aan u geleverd wordt door informatiepartners van het ICT informatiecentrum, dan bent u daarvan vooraf op de hoogte en gaat u daar vooraf mee akkoord. Deze derden zijn verplicht zich op dezelfde wijze te houden aan de wet- en regelgeving omtrent de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Bij klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk van in kennis te stellen, zodat direct maatregelen getroffen kunnen worden.

Duur van bewaring
In het algemeen bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor uw gegevens verzameld zijn. Hierna verwijderen of anonimiseren we deze gegevens. Anonimiseren betekent dat we ervoor zorgen dat gegevens niet meer naar u te herleiden zijn. Soms hebben we bepaalde gegevens toch nog langer nodig voor een ander doeleinde. Als dat het geval is, hebben wij daarvoor een grondslag en zullen wij ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat doeleinde. Daarna zullen wij natuurlijk alsnog uw gegevens anonimiseren of verwijderen.

Uw rechten
U heeft rechten als het gaat om de verwerking van uw gegevens door het ICT informatiecentrum. U kunt uw gegevens inzien en door ons laten wijzigen, u heeft recht op verwijdering van uw gegevens en u heeft recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

Het ICT informatiecentrum is verplicht om u te informeren over wie wij zijn, welke gegevens wij van u verwerken, hoelang wij gegevens bewaren en voor welke doeleinden, op basis van welke grondslagen wij dit doen en aan wie wij uw gegevens verstrekken.

U heeft het recht om in te zien of het ICT informatiecentrum uw gegevens u, en zo ja, welke gegevens, wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen uw gegevens worden verstrekt, hoelang deze gegevens worden bewaard en wat de herkomst is van uw gegevens. U hoeft geen reden te geven voor het inzien van deze informatie.

U heeft het recht op aanpassing van uw gegevens indien deze onjuist zijn, alsook het recht op verwijdering van gegevens of het recht om vergeten te worden. U kunt bij het ICT informatiecentrum een verzoek indienen om uw gegevens te verwijderen. Wij zijn dan verplicht om uw gegevens zonder onredelijke vertraging te wissen. In uitzonderlijke gevallen kan het onmogelijk zijn al uw gegevens te verwijderen, bijvoorbeeld als deze nog nodig zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

U kunt bij het ICT informatiecentrum een verzoek indienen om uw gegevens te ontvangen. Wij zullen dan de gegevens die wij van u hebben en die u zelf heeft aangeleverd, bundelen.

Cookies
Voor eigen onderzoek registreert het ICT informatiecentrum algemeen klikgedrag van bezoekers. Individueel klikgedrag wordt niet gemeten en geregistreerd. Met het gemeten klikgedrag wordt de belangstelling voor bepaalde onderdelen van de website gemeten, zodat het informatieaanbod hierop beter kan worden afgestemd. De gegevens worden verzameld met behulp van cookies. Een cookie is een bestand dat via de website op uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek registreert. Wat in cookies wordt opgeslagen, is mede afhankelijk van uw browserinstellingen. Wilt u geen gebruik maken van Google-cookies dan kunt u zich afmelden voor het gebruik hiervan in de Instellingen voor advertenties van Google. Tevens kunt u zich ook afmelden voor cookies van een externe leverancier door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

Voor het plaatsen en uitlezen van bepaalde cookies hoeven wij u geen toestemming te vragen. Dit geldt voor cookies die nodig zijn voor de communicatie via internet, cookies die alleen gebruikt worden om onze diensten te kunnen leveren of analytische cookies die geen of minimaal invloed hebben op uw privacy.

Met analytische cookies meten en analyseren wij hoe u onze websites gebruikt en wat wij kunnen veranderen om uw ervaring te verbeteren. Wij meten bijvoorbeeld hoeveel bezoekers gebruikmaken van onze websites en welke onderdelen het interessantst zijn. Hier gebruiken wij ook software van derden voor, zoals Google Analytics, die privacyvriendelijk zijn ingesteld. Hieruit voortkomende statistieken en rapportages zijn niet te herleiden naar individuen.

Met advertentiecookies kunnen wij advertenties, die wij plaatsen op websites van derden, zo goed mogelijk laten aansluiten bij uw interesses en verzamelen wij gegevens van uw bezoek om een beeld te krijgen van mogelijke interesses. Ook kunnen wij met deze cookies bijhouden welke advertenties u al gezien heeft, zodat u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde advertenties te zien krijgt.

Sommige pagina’s van onze websites kunnen zogenaamde ‘embedded elementen’ bevatten. Dit zijn teksten, documenten, afbeeldingen of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn en op onze website getoond worden. Wij hebben niet altijd inzicht in hieraan verbonden cookies.

Het uitzetten of verwijderen van cookies regelt u in uw browser:

Voor Internet Explorer: Ga naar Extra > Internetopties > Algemeen. Klik bij Browsegegevens op ‘Verwijderen’, vink ‘Cookies en websitegegevens aan’ en klik op ‘Verwijderen’. Ook kunt u hier kiezen voor ‘Gegevens van favoriete websites behouden’.

Voor Chrome: Ga in het menu naar Browsegegevens wissen, selecteer een periode en vink ‘Cookies en andere sitegegevens’ aan. Klik op ‘Browsegegevens wissen’.

Voor Android telefoon/tablet: Open uw browser en tik op de drie puntjes rechtsboven in uw scherm. Ga naar Instellingen > Privacy. Hier kunt u ‘Cookies accepteren’ aan- en uitzetten.

Voor iPhone/iPad: Ga op uw iPhone naar Instellingen > Safari. Hier kunt u uw cookies verwijderen en cookies in de toekomst blokkeren. ‘Cookies blokkeren’ kunt u altijd aan- en uitzetten.

ICT informatiecentrum
Het ICT informatiecentrum, gevestigd aan de Dorpsstraat 73A in Doorn, is een zelfstandig informatieplatform en handelsnaam van Themiek marketing en communicatie bv in Doorn, ingeschreven onder nummer 30174306 bij de KvK Utrecht. Waar ICT informatiecentrum in deze tekst staat, wordt daarom ook Themiek bedoeld. Het ICT informatiecentrum levert geen ICT oplossingen en is daarom volledig onafhankelijk in de verstrekking van informatie over de toepassing, selectie en implementatie daarvan.

Het ICT informatiecentrum behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid.